Trường đào tạo chất lượng cao về văn hoá nghệ thuật và du lịch của khu vực phía Bắc và cả nước Tạo ra một môi trường giáo dục thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch Trường tập trung vào việc khuyến khích sinh viên phát triển tinh thần sáng tạo, gắn đào tạo với phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
- Chất lượng - Sáng tạo - Đam mê - Hội nhập Trường hướng đến việc tạo ra một cộng đồng đa dạng và phong phú về văn hóa và nghệ thuật
Kiến thức toàn điện, năng động sáng tạo và hoà nhập Mục tiêu đáp ứng với yêu cầu của xã hội

Tuyển sinh

Học sinh - Sinh viên đã thành công của trường