Trường CĐ VHNT Việt Bắc tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC năm 2021

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC năm 2021

00:00:00 27/02/2021
4

Sáng ngày 25/02/2021 tại Phòng họp B, Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2021. Tham dự Hội nghị có NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại, Bí thư BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ quản lý các Phòng chức năng, khoa chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác tại trường.

 

 

 

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường nói riêng. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2020 đề ra. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường được diễn ra thường niên hàng năm nhằm tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy và học của năm vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát… cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Sau lời khai mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, NGƯT, ThS. Đỗ Quang Đại trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết; khắc phục khó khăn của toàn thể CBCCVC Nhà trường trách nhiệm cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCCVC Nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, cương quyết trong hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể đưa ra trong báo cáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị cũng nhất trí cao với báo cáo Tổng kết phong trào thi đua CNVCLĐ năm 2019, báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp và các giải pháp tâm huyết của các đồng chí là cán bộ quản lý và cán bộ, giảng viên ở các đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, Hội nghị đã được nghe NGƯT. Th.S Đỗ Quang Đại, Hiệu trưởng trả lời toàn bộ ý kiến của các cá nhân với một tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu cơ quan.

Kết thúc Hội nghị 100% CBCCVC Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi theo 09 phong trào thi đua được công đoàn phát động như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Các Nghị quyết của các kỳ họp quốc hội; tổ chức tuyên truyền và thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong CNVC; “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử”; tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII về “tăng cương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các tổ chức đoàn thể trong việc thanh tra, kiểm tra, đôn đóc, đánh giá giám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

2. Chăm lo đời sống CBCCVC nhà trường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

3. Tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, gắn với việc cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các Công đoàn trong khối; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCCVC và người lao động trong nhà trường.

4. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 cùa Thủ tướng Chính phủ vè tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, khắc phục, xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao, tình trạng chậm, lùi, nợ đọng văn bản của cấp trên giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, HSSV trong nhà trường về đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, văn hóa nơi công sở. Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, triệt để, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, của tỉnh Thái Nguyên và các cấp giao cho.

6. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, quản lý giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục. Phát triển đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, chú trọng tới phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác đánh giá và tự đánh giá, đào tạo theo nhu cầu xã hội, xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học.

8. Giữ vững danh hiệu đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

9. Thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CNVC năm 2021 với các chỉ tiêu:

– 100% CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa.

– 100% CNVCLĐ nữ đạt “Phụ nữ hai giỏi”

– Năm 2021 phấn đấu cơ quan được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

– Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”

– Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc”

– Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng bộ kết nạp từ 3 đến 5 quần chúng ưu tú.

Hội nghị CBCCVC Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc năm 2021 kết thúc tốt đẹp và hứa hẹn một năm với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể sư phạm Nhà trường sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

 


Tác giả: