Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tổng kết công tác GDQPAN năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tổng kết công tác GDQPAN năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

00:00:00 07/12/2023
18

          Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh; là khu vực tiểu vùng Đông Bắc; với diện tích tự nhiên 22,93km2, có 32 phường, xã; 401 xóm, tổ dân phố, với dân số gần 40 vạn người; có nhiều cơ quan, tổ chức của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn.
          Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh dạo chỉ đạo của hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Thái nguyên và Đảng ủy – Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của Thành ủy – UBND thành phố và sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh.
          Tại hội nghị, Hội giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố đã báo cáo tổng kết Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 trên các mặt hoạt động gồm: kết quả bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng; Giáo dục QP&AN trong các nhà trường; Phổ biến KTQP&AN cho toàn dân và Công tác kiểm tra.
          Hội nghị đã đề ra 07 phương hướng nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 cụ thể như sau:
          1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dodosid với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Luật GDQP&AN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về GDQP&AN. Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức GDQP&AN và các văn bản, hướng dẫn thi hành thực hiện công tác GDQP&AN.
          2. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN thành phố và cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác GDQP&AN.
          3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác GDQP&AN của thành phố, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Khảo sát nắm chắc các đối tượng quy định bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ thành phố; xác định cụ thể số lượng cán bộ chưa được bồi dưỡng của từng đối tượng để có kế hoạch cử đi và mở lớp bồi dưỡng theo phân cấp;
          4. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền công tác GDQP&AN cho toàn dân qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường viết tin, bài, ảnh về hoạt động công tác quốc phòng địa phương nói chung, công tác GDQP&AN nói riêng và gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo QP&AN.5. Cử cán bộ đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu của Tỉnh bảm đảm 100% chỉ tiêu được giao.
          6. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các nhà trường CĐ, Trung cấp, dạy nghề và THPT trên địa bàn thành phố tổ chức GDQP&AN cho HSSV năm học 2024 – 2025 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
          7. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác GDQP&AN năm 2024 đối với 25% cơ sở tren địa bàn thành phố; sẵn sàng làm tổ công tác chuẩn bị và phục vụ cấp trên kiểm tra theo kế hoạch.


Tác giả: