Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn cấp độ an toàn thông tin

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn cấp độ an toàn thông tin

04:03:53 30/05/2024
122

Thực hiện công văn số 279/CV-CNTT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Trung tâm công nghệ thông tin – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tập huấn sử dụng nền tảng capdo.ais.gov.vn; sáng ngày 28/05/2024 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tham gia tập huấn online sử dụng nền tảng capdo.ais.gov.vn do Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nhằm bảo vệ hệ thống thông tin được quy định tại Điều 22 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. 

Trong hơn 07 năm triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích cực triển khai, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng thực thi pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp ở mức cơ bản, đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo số liệu Cục An toàn thông tin tổng hợp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương, còn gần 40% hệ thống thông tin chưa hoàn thành việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Hầu hết các hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin chưa được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo hồ sơ đề xuất cấp độ đƣợc phê duyệt.

Nhiều cơ quan, đơn vị chưa hiểu đúng một số quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ dẫn đến chưa tuân thủ đầy đủ, thống nhất áp dụng các quy định, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin.

Chính vì vậy, nhằm tăng cường áp dụng một cách thống nhất, phát huy hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác triển khai một cách hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin đã biên soạn Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ với nhiều ví dụ cụ thể để các cơ quan, tổ chức dễ hiểu, dễ triển khai trong thực tiễn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ tra cứu và đào tạo, tập huấn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các đối tượng tham gia triển khai hệ thống thông tin tại Việt Nam gồm:

- Chủ quản hệ thống thông tin;

- Đơn vị chuyên trách về an toàn hệ thống thông tin của chủ quản hệ thống thông tin;

- Đơn vị vận hành hệ thống thông tin;

- Chủ đầu tư dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hoặc đơn vị chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin.

Về cấu trúc, Sổ tay gồm 06 Chương mô tả hướng dẫn rất cụ thể, thuận tiện cho người dùng.

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tham dự tập huấn lần này cử các đ/c Nguyễn Thị Yến Nga, Nguyễn Thị Cúc Phượng, Đặng Anh Tú và Nguyễn Mạnh Hùng tham gia. Đây là các đồng chí thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin của các đơn vị trong nhà trường.

Trên cơ sở nội dung của tập huấn, các đồng chí sẽ thực hiện các bước đề đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong nhà trường và vận hành, thiết lập  mở rộng hệ thống thông tin kịp thời với chương trình của Bộ.


Tác giả: Nguyễn Thị Cúc Phượng - Phòng HCTH