Sửa đổi, bổ sung điều kiện về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Sửa đổi, bổ sung điều kiện về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

00:00:00 14/08/2022
9

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang thực hiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Dự thảo này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đề xuất quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)


Cụ thể, trong dự thảo, Bộ LĐTBXH đề xuất thực hiện: Tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 1 bộ hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Quy định hiện hành chỉ thực hiện nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Khoản 3 Điều 14 của dự thảo Nghị định được sửa đổi, bổ sung như sau: “Cung cấp thông tin cá nhân và tình hình tham gia hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước ngày 01/12 hằng năm. Tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi được triệu tập”.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định hiện hành là 20 ngày), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quyết định việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (quy định hiện hành là 10 ngày), Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; trường hợp không cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp (theo quy định hiện hành là 5 ngày), cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định về Sở LĐTBXH nơi tổ chức kiểm định đặt trụ sở để thực hiện quản lý theo địa bàn. Danh sách tổ chức kiểm định được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Khoản 4 Điều 18 sửa đổi như sau: “Trường hợp người có nhu cầu cấp thẻ kiểm định viên có hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc đơn vị được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp giao nhiệm vụ tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên theo quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên do Bộ LĐTBXH ban hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh sách người được đánh giá cấp thẻ kiểm định viên đạt yêu cầu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp thẻ kiểm định viên cho người đạt yêu cầu và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Việc đánh giá cấp thẻ kiểm định viên được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân người tham gia đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chi trả”.

 


Tác giả: