Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới

Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới

00:00:00 03/01/2024
11

         Tới dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2023 ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng dự có lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước.
         Với mục đích đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm (xây dựng, hoàn thiện thể chế; phân bổ dự toán, tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,…); Kịp thời nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị, của các đơn vị thuộc Bộ.
         Năm 2023, kế thừa những kết quả đạt được năm 2022, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời, toàn ngành đã bám sát và triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, các nghị quyết của Chính phủ; tập trung thực hiện nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam; triển khai hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ của Bộ đến từng cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ; phục hồi, phát triển thể thao, du lịch; xây dựng gia đình tiến bộ, no ấm, hạnh phúc.
         Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTT&DL được tổ chức nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả quan trọng này. Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, với các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hoá đã được Bộ VHTT&DL, cùng các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước cụ thể hoá trong hoạt động công tác.
         Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, ngành VHTTDL xác định cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
         Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò văn hóa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước, phát triển văn hóa cần sự chung tay của các cấp, các ngành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để nâng tầm quy mô tổ chức, chất lượng các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp vùng, cấp quốc gia. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm, bảo tàng “đa dạng về hình thức – phong phú về thể loại – đặc sắc về nội dung” không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn mà còn thực hiện sứ mệnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế.
         Quan tâm mạnh mẽ hơn tới việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Điểm nhấn là với sự quan tâm, chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung đã được tổ chức thành công, làm cơ sở cho việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược mới về phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.
         Dự hội nghị lần này có đại diện BCH Đảng bộ Nhà trường có mặt đầy đủ tiếp thu lĩnh hội nội dung, trực tiếp lắng nghe và có phương án chuẩn bị tham mưu nội dung hoạt động của Nhà trường trong năm 2024, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao phó, góp phần xây dựng nền văn hóa nước nhà.


Tác giả: