Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2019

00:00:00 02/09/2019
6

Ngày 30/8/2019, tại Khách sạn Dòng Sông Xanh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh Thái Nguyên kết hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

 

.

 

Đ/c Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc lớp học

 

Tới dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Tỉnh Thái Nguyên, cùng hơn 100 cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của 19 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là hoạt động thường niên và thiết thực của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh Thái Nguyên nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo nắm được các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương, của ngành giáo dục.

Nội dung tập huấn được tập trung vào các chuyên đề:

– Báo cáo tình hình quốc tế và trong nước, của tỉnh nổi bật sáu tháng đầu năm 2019;

– Thông báo nhanh Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

– Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

– Kế hoạch số 135/KH/TU ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

– Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

– Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

– Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

– Kết luận 52-KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

– Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

– Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã cử 6 đ/c tham gia lớp học gồm có: đ/c Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng; đ/c Trần Tám Thân – Phó Trưởng phòng CTHSSV; đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD; đ/c Nguyễn Thị Thoa – Phó Trưởng phòng ĐT,QLKH&HTQT; đ/c Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ văn hóa và du lịch; đ/c Đỗ Thị Thanh Thái – Phó Trưởng khoa Kiến thức đại cương. Các đ/c đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc và nhiệt tình.

Sau khi kết thúc buổi học, các học viên sẽ viết bản thu hoạch nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Tác giả: