5 nhiệm vụ và 12 chỉ tiêu tại đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ VHNT Việt Bắc

5 nhiệm vụ và 12 chỉ tiêu tại đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ VHNT Việt Bắc

00:00:00 16/04/2022
4

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã khép lại, với mục tiêu “Xây dựng Đoàn vững mạnh, đảm bảo nhân tố chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp học sinh sinh viên; tạo môi trường lành mạnh để học sinh sinh viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Duy trì, phát huy thế mạnh xung kích, tình nguyện, các phong trào đoàn; tạo bước chuyển mới về chất và lượng trong công tác tổ chức đoàn tại các chi đoàn” nhằm xây dựng công tác đoàn trong Nhà trường ngày càng vững mạnh.

 

.

 

Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ VHNT Việt Bắc

 

Trong các mục tiêu ấy, Ban chấp hành Đoàn trường đã xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu ấy:

Thứ nhất, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa cho Đoàn viên thanh niên. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII;  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, XVIII; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, phát triển kỹ năng; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp.

Thứ ba, Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, quản lý đoàn viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và thành lập được Hội Sinh viên; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Thứ tư, Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, định hướng giá trị thẩm mỹ cho thanh niên; đẩy mạnh công tác tình nguyện ngay tại trường.

Thứ năm, Phát triển phong trào tình nguyện cả về chiều rộng và chiều sâu, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ, chú trọng tình nguyện giúp đỡ các đối tượng chính sách, trẻ em thiệt thòi, bệnh nhân gặp khó khăn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ ấy, Đại hội cũng đã xây dựng 12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ được đại hội thông qua gồm:

1100% ĐVTN được tham gia nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% ĐVTN các Chi đoàn thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

2. Phấn đấu không có ĐVTN vi phạm luật pháp, vi phạm quy định của ngành hoặc vi phạm đạo đức, lối sống.

3100% ĐVTN tham gia phong trào hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và các hoạt động tình nghĩa.

4. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 15 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 10 cấp tỉnh, 08 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện.

5. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động phát huy khả năng, năng khiếu sáng tạo của đoàn viên như: Cuộc thi tìm kiếm tài năng “ VIETBAC’S GOT TALEN” lần thứ 4.

 

.

 

Đại biểu chính thức dự đại hội

 

6. Tổ chức ít nhất 01 giải thể thao/1 năm học chào mừng ngày truyền thống HSSV; 100% đoàn viên được triển khai các hoạt động hướng về biển đảo.

7. Tham gia 03 đợt hiến máu tình nguyện.

8. Hàng năm, triển khai thực hiện ít nhất 1công trình, phần việc thanh niên.

9. Xếp loại Đoàn viên, Chi đoàn:

             – Đoàn viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 80%; HTTNV: 15%; HTNV: 5%

             – Chi đoàn: 95% HTXSNV; 5% HTTNV.

10. Số đoàn viên được học lớp nhận thức cảm tình Đảng tối thiểu 06 đồng chí; kết nạp được ít nhất 03 đồng chí.

11. 100% cán bộ Đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác ít nhất 1 lần/1 năm.

12. Đoàn trường phấn đấu được nhận Bằng khen Trung ương Đoàn.

Với khẩu hiệu “ĐOÀN KẾT –  XUNG KÍCH  –  SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ VHNT Việt Bắc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2022 – 2024 thực sự là một diễn đàn dân chủ, góp phần xây dựng phong trào đoàn và thanh niên Nhà trường nói riêng và tuổi trẻ Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển.

 


Tác giả: