07 nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn khối thi đua CĐCS trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

07 nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn khối thi đua CĐCS trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

00:00:00 22/11/2023
7

          Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Thực hiện chủ đề Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Khối thi đua CĐCS trực thuộc thống nhất xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:
          1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn; tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và xây dựng, ban hành chương trình hành động và các chương trình, đề án, kế hoạch… cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm chỉ tiêu, ba khâu đột phá do Đại hội đề ra. 
          2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại, giải quyết những vấn đề công nhân, lao động quan tâm; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
          3. Tiếp tục phát động, triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn; phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024). Tập trung triển khai có hiệu quả 2 phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong CNVCLĐ.
          4. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia và thành lập tổ chức công đoàn ở cơ sở. Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên; tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
          5. Tích cực, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mới. Thực hiện có hiệu quả công tác Tài chính Công đoàn; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn cơ sở, đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nề nếp.
          6. Tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động do cấp trên phát động. Thực hiện đúng quy chế hoạt động của khối thi đua và tổ chức Hội nghị giao ban, bình xét đơn vị dẫn đầu khối thi đua Công đoàn các cơ sở trực thuộc theo quy định.
          7. Tổ chức sơ, tổng kết Khối thi đua theo quy chế chung của Khối, đảm bảo sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.
          Phát huy những thành tích đã đạt được cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn Khối đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.


Tác giả: