05 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2024 – 2027

05 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2024 – 2027

09:40:40 10/07/2024
11

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2024 - 2027 diễn ra tốt đẹp trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI. 

Đại hội xác định mục tiêu của nhiệm kỳ là: “Xây dựng Đoàn vững mạnh, đảm bảo nhân tố chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp học sinh sinh viên; tạo môi trường lành mạnh để học sinh sinh viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Duy trì, phát huy thế mạnh xung kích, tình nguyện, các phong trào đoàn; tạo bước chuyển mới về chất và lượng trong công tác tổ chức đoàn tại các chi đoàn”.

Trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ cơ bản:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa cho Đoàn viên thanh niên. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII;  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, XVIII, Nghị quyết Đại Hội Đảng Bộ trường CĐ VHNT Việt Bắc; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Sinh viên 5 tốt”, “ Học sinh 3 rèn luyện”; tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, phát triển kỹ năng; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp.

Thứ ba, Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, quản lý đoàn viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và thành lập được Hội Sinh viên; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Thứ tư, Tổ chức tốt các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, Thể dục thể thao nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, định hướng giá trị thẩm mỹ cho thanh niên; đẩy mạnh công tác tình nguyện ngay tại trường.

Thứ năm, Phát triển phong trào tình nguyện cả về chiều rộng và chiều sâu, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ, chú trọng tình nguyện giúp đỡ các đối tượng chính sách, trẻ em thiệt thòi, bệnh nhân gặp khó khăn.

Với mục tiêu và nhiệm vụ như vậy, khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường CĐ VHNT Việt Bắc là KHÁT VỌNG - TIÊN PHONG - ĐOÀN KẾT - BẢN LĨNH - SÁNG TẠO".

Trong nhiệm kỳ này, tuổi trẻ trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần xây dựng trường học văn minh, thân thiện và phát triển.


Tác giả: Vũ Thị Thu Hường - UVBCH Đoàn trường