Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược

Khẩu hiệu của Nhà trường
Vì con em các dân tộc miền núi, Vì nền vă hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"

Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch khu vực Đông Bắc; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn
Trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm ngành văn hóa, du lịch có thương hiệu trong nước và khu vực

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và nâng cao trình độ cho các nhà văn hóa và nghệ sĩ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng