Thông báo kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2024

Thông báo kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2024

00:00:00 03/03/2024
34

Thông báo kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2024 đã hoàn tất. Các đề xuất thành công sẽ được công bố và triển khai theo kế hoạch. Cám ơn tất cả các đơn vị đã tham gia và hy vọng vào sự thành công của dự án.

Mẫu thuyết minh đề cương tại tệp đính kèm dưới đây:


Tác giả: