Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XIII

00:00:00 26/02/2024
8

        Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.
        Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 216 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 26.800 đại biểu tham dự.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Người đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”. Vì vậy, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc… huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng hiện nay. Tư tưởng của Người là ngọn hải đăng dẫn đường để Đảng và Nhân dân ta phấn đấu thực hiện các mục tiêu, lý tưởng cách mạng, từng bước đi đến đích cuối cùng. Để Đảng thực hiện được sứ mệnh của mình, Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao và thực sự Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Muốn vậy, nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” làm chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với mục đích đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trở thành nhu cầu tự thân, tự giác và thường xuyên; là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
        Ngay sau bài phát biểu của Đ/c Bí thư tỉnh ủy, Hội nghị được nghe các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một n ước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, vă hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.
        Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Tổng kết chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị “Về việc phát triển quan hệ Việt Nam – Lào; Việt Nam – Cam-pu-chia trong giai đoạn mới”; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ  phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quán triệt nội dung Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Quán triệt nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Quán triệt nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Quán triệt nội dung kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
        Tham dự hội nghị lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đ/c Bùi Quốc Chiều tham dự hội nghị trực tiếp tại tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – báo cáo viên công đoàn tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tại Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên.
        Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, thể hiện sự quyết tâm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên “trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 60 năm khi Người về thăm tỉnh Thái Nguyên ngày 01/01/1964.


Tác giả: