Khoa chuyên môn

I. KHOA ÂM NHẠC

II. KHOA MỸ THUẬT

III. KHOA MÚA VÀ SÂN KHẤU

IV. KHOA NGHIỆP VỤ VĂN HOÁ VÀ DU LỊCH

V. KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ NGÀNH