HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Thứ năm - 12/09/2013 12:10
HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA
HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số Số: 39/2012/NĐ-CP , ngày 27 tháng 04 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ban thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc hướng dẫn tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân như sau:

I. Danh hiệu thi đua.

1. Cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Lao động tiên tiến.

- Bằng khen của Bộ trưởng.

2. Tập thể.

- Tập thể lao động xuất sắc.

- Tập thể lao động tiên tiến.

- Bằng khen của Bộ trưởng.

II. Tiêu chuẩn các danh hiệu.

1. Các danh hiệu cá nhân:

a. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

Đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 21 Luật Thi đua, Khen thưởng và điều 15 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 21: Luật thi đua khen thưởng và điều 15 Nghị định 121/2005/NĐCP.

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Việc xét tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tiến hành thường xuyên hàng năm.

2. Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc sau khi có ý kiến đề nghị bằng văn bản của thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

Đạt các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Thành tích đạt được có ảnh hưởng tốt trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Cách thức xét tặng:

- Tỷ lệ bình bầu không quá 30% trong số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Mỗi năm 01 lần vào thời điểm kết thúc năm công tác dành xét tặng cho cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Vào dịp Đại hội thi đua yêu nước trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch dành xét tặng cho cá nhân công tác trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

c. Chiến sĩ thi đua cơ sở:

Đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là lao động tiên tiến;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quản lý hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, được Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở công nhận; tham gia chính đề tài khoa học cấp Bộ được đánh giá xếp loại xuất sắc; đạt giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Là Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh trong các cuộc thi của khối CĐ - TCCN trong năm công tác.

- Là Giảng viên giỏi cấp cơ sở được đồng nghiệp suy tôn và Hội đồng công nhận.

Cách thức xét tặng:

Tỷ lệ bình bầu không quá 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

d. Lao động tiên tiến:

Đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Khoản 1 - Điều 24. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Cách thức xét tặng:

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải có đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (hoàn thành số lượng và chất lượng các công việc được giao, đạt năng suất, chất lượng tốt). Người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được lựa chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì lấy kết quả học tập với kết quả công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường hợp đi học tập, đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm học đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác;

- Các cá nhân trong 01 năm nghỉ làm việc từ 02 tháng (từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiến tiến (Trừ trường hợp thai sản).

e. Bằng khen của Bộ trưởng.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

- Lập thành tích xuất sắc, được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động;

- Lập thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm cấp quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Có quá trình công tác lâu năm hoặc có nhiều công hiến đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch được xét tặng nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập ngành, cơ quan, đơn vị vào các năm tròn 5, chẵn 10;

- Các trường hợp khác Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Các danh hiệu tập thể:

a. Tập thể lao động xuất sắc:

Đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Khoản 1 - điều 27:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ cở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cách thức xét tặng: Việc xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” phải được lựa chọn trong số các tập thể tiêu biểu, xuất sắc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

b. Tập thể lao động tiên tiến: Đạt 4 tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Khoản 1 - điều 28:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c. Bằng khen cấp Bộ của tập thể:

Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Khoản 2 - điều 72:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;

- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Và một trong các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt 02 lần liên tục danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, hoặc lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động;

- Xét tặng thưởng vào dịp cuối năm tổng kết công tác của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối, cụm thi đua; các tập thể nhỏ thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm cấp quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch hoặc có thành tích xây dựng, bảo vệ và phát triển cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhân dịp cơ quan, đơn vị Kỷ niệm ngày thành lập vào các năm tròn 5, chẵn 10;

- Xét khen các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong và ngoài nước có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III. Đăng ký các danh hiệu thi đua.

- Các tập thể phòng, khoa chuyên môn họp và bình xét các cá nhân và tập thể của mình theo các tiêu chuẩn đã đề ra vào cuối năm.

+ Đăng ký thi đua năm 2014.

Thời gian nộp cho phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 13/9/2013 để tổng hợp, trình Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp xem xét và trình cấp trên chuẩn y khen thưởng. Quá thời gian quy định trên sẽ không được đưa vào bình xét.

- Hội đồng chỉ xét các tiêu chuẩn cá nhân và tập thể được khen thưởng khi có đăng ký thi đua của năm.

                            

 

Lưu ý: Do quy định xét thi đua khen thưởng của Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét theo năm học, vì vậy đề nghị các phòng khoa họp và bình xét thi đua theo đúng thời gian quy định và gửi văn bản về phòng TC - HC. Nếu quá thời gian trên phòng, khoa nào không có biên bản sẽ không bình xét thi đua cho phòng, khoa đó./.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vietbacact.edu.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi