Đảng bộ Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai - 08/05/2023 12:06
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc nói riêng. Trong năm, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo đúng Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.
Đảng bộ Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Đảng ủy Nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và HSSV. Tập trung triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4,5,6, (Khóa XIII) của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Đảng ủy còn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Nhà trường vinh dự được nhận 01 giải khuyến khích cấp Đảng bộ khối các cơ quan trung ương với tác phẩm: “Đào tạo chiến sĩ văn hóa làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc” của TS. Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Nhà trường đã bám sát chương trình công tác năm 2022, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy để tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được Đảng ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt 100% cán bộ đảng viên cài đặt ứng dụng. Công tác đảng viên được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.
Công tác phát triển đảng được thực hiện tốt, đảm bảo tiêu chuẩn, có kế hoạch. Năm 2022, Đảng bộ đã làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú; cử 02 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng; làm hồ sơ kết nạp 02 quần chúng. Đảng bộ có 02 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ được thực hiện xuyên suốt, đảm bảo quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đảng ủy chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng tiến độ.
Đảng bộ Nhà trường vinh dự có 03 đảng viên: Bùi Quốc Chiều, Trần Tám Thân, Trần Quang Hưng được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022); Chi bộ Khối Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc được khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022); Đảng bộ nhà trường đạt tiêu chuẩn hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2022.
Đảng bộ Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra năm 2022. UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường giám sát việc khắc phục các khuyết điểm sau kết luận kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy về “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”.
Năm 2022, Nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào. Trong năm, Đảng ủy tiến hành 01 cuộc giám sát, 01 cuộc kiểm tra; UBKT Đảng ủy đã tiến hành 01 cuộc giám sát, 01 cuộc kiểm tra. Kết quả đều thực hiện tốt.
 Ngày 13/9/2022: Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tiến hành giám sát tại Đảng bộ Nhà trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên. Kết quả giám sát: Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên.
Đảng bộ Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong việc thực hiện thông tin báo cáo theo quy định, tham dự các Hội nghị do Thành uỷ tổ chức đầy đủ. Văn phòng cấp ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ.
Làm tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.
Công tác quản lý thu - chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.
Cũng trong dịp này, Đảng ủy Nhà trường cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 như sau:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong các đề án của tỉnh, thành phố về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng.
- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ.

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chi bộ khối Văn phòng.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi