Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện Thi đua khen thưởng
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Phiếu đánh giá thực hành 22/03/2017 Phiếu đánh giá thực hành thi GVDG cấp cơ sở
Phiếu đánh giá lý thuyết 22/03/2017 Phiếu đánh giá lý thuyết thi GVDG cấp cơ sở
Mẫu Tổng hợp danh sách GV đăng ký thi GVDG cấp cơ sở 22/03/2017 Tổng hợp danh sách GV đăng ký thi GVDG cấp cơ sở theo phòng, khoa.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 06/12/2016 Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 56 của Chính Phủ.
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG 06/12/2016 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 06/12/2016 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
MẪU ĐĂNG KÝ NCKH&CN 14/09/2016 Căn cứ kế hoạch hoạt động NCKH&CN năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký Đề tài NCKH, sáng tác, biên soạn giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, TLTK, SKKN và các hoạt động NCKH khác năm học 2016 - 2017. Biểu mẫu đăng ký tại file đính kèm.
MAU BAO CAO THANH TICH KHEN DOT XUAT 12/08/2015 MAU BAO CAO THANH TICH KHEN DOT XUAT
MAU BAO CAO THANH TICH KHEN CHUYEN DE 12/08/2015 MAU BAO CAO THANH TICH KHEN CHUYEN DE
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ THÔNG TƯ 21 12/08/2015 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ THÔNG TƯ 21
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÔNG TƯ 21 12/08/2015 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÔNG TƯ 21
PHIẾU DUYỆT SÁNG KIẾN CĐ VHNT VIỆT BẮC 12/08/2015 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CÁ NHÂN
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ 12/08/2015 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 12/08/2015 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG
html5 games