Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện GCN hoạt động GDNN
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2020 10/11/2020 Giấy chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 194/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 22 tháng 10 năm 2020
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2020 15/10/2020 Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp Số: 197c/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 07/10/2020
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 24/10/2019 Giấy chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 194b/2017/GCNDKBS-TBGDNN ngày 19/9/2019
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2018 18/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp cho trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc gồm: đào tạo 1 mã ngành trình độ cao đẳng và 6 mã ngành trình độ trung cấp ngày 30/3/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 18/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp cho trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc ngày được đào tạo 5 mã ngành trình độ cao đẳng và 5 mã ngành trình độ trung cấp ngày 28/6/2017
Danh sách thư viện ĐK bảo đảm Tổ chức HĐ GDNN
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh Trung cấp 14/04/2017 Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh Trung cấp
Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh Cao đẳng 14/04/2017 Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh Trình độ Cao đẳng
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 2017 13/04/2017 Chi tiết các chính sách ưu tiên theo khu vực
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 2017 13/04/2017 Chi tiết các diện tuyển thẳng và điều kiện xét tuyển thẳng
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 2017 13/04/2017 Chi tiết các ưu tiên theo đối tượng: 01-02-03-04-05-06-07
Quy chế tuyển sinh Trình độ và Cao đẳng 13/04/2017 Thời gian, đối tượng, hình thức tuyển sinh, thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổ chức, thành phần, nhiệm vụ quyền hạn của HĐTS...
Đề án tuyển sinh khối ngành sư phạm năm 2018 13/04/2017 Đề án chi tiết về hình thức thi, chỉ tiêu, các quy định các về thi ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
Danh sách thư viện Văn bản pháp quy
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH 02/04/2021 |Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
Điều lệ trường Cao đẳng 17/04/2019 Số hiệu văn bản: 1308/VBHN-BLĐTBXH - Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao đẳng
Điều lệ trường Trung cấp 17/04/2019 Thông tư Quy định về điều lệ trường trung cấp
Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 05/09/2018 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 uy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH 22/06/2018 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2018 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 04/07/2017 Thông tư số: 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH 09/05/2017 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 18/04/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
09/2017/TT-BLĐTBXH 03/04/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Danh sách thư viện Thi đua khen thưởng
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Phiếu đánh giá thực hành 22/03/2017 Phiếu đánh giá thực hành thi GVDG cấp cơ sở
Phiếu đánh giá lý thuyết 22/03/2017 Phiếu đánh giá lý thuyết thi GVDG cấp cơ sở
Mẫu Tổng hợp danh sách GV đăng ký thi GVDG cấp cơ sở 22/03/2017 Tổng hợp danh sách GV đăng ký thi GVDG cấp cơ sở theo phòng, khoa.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 06/12/2016 Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 56 của Chính Phủ.
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG 06/12/2016 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 06/12/2016 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
MẪU ĐĂNG KÝ NCKH&CN 14/09/2016 Căn cứ kế hoạch hoạt động NCKH&CN năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký Đề tài NCKH, sáng tác, biên soạn giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, TLTK, SKKN và các hoạt động NCKH khác năm học 2016 - 2017. Biểu mẫu đăng ký tại file đính kèm.
MAU BAO CAO THANH TICH KHEN DOT XUAT 12/08/2015 MAU BAO CAO THANH TICH KHEN DOT XUAT
MAU BAO CAO THANH TICH KHEN CHUYEN DE 12/08/2015 MAU BAO CAO THANH TICH KHEN CHUYEN DE
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ THÔNG TƯ 21 12/08/2015 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ THÔNG TƯ 21
Danh sách thư viện Chuẩn đầu ra
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Chương trình môn học Tiếng Anh Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 2019 18/02/2019 Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Chính trị Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 26/12/2018 Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Pháp luật Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Giáo dục thể chất Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn Tin học trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Thông tư Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành THANH NHẠC 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Danh sách thư viện Chương trình - Giáo trình
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Chương trình môn học Giáo dục thể chất - Cao đẳng 06/04/2021 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất - trình độ Cao đẳng
Chương trình môn học Giáo dục thể chất - Trung cấp 06/04/2021 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất
Chương trình môn học Tin học - Cao đẳng 02/03/2021 Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học - Trình độ Cao đẳng
Chương trình môn học Tin học - Trung cấp 02/03/2021 Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học - Trình độ Trung cấp
Tài liệu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp 01/03/2021 Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp.
Tài liệu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng 26/02/2021 Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
GT Âm nhạc cơ sở 22/07/2016 GT Âm nhạc cơ sở
html5 games